Edukacja domowa

Kalendarz Szkolny 2023/2024

Po ustaleniu terminu, chętnie udzielimy konsultacji z naszymi nauczycielami.

Nasze szkoły są przyjazne edukacji domowej.

Współpracujemy z Centrum Nauczania Domowego.

Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko uczy się w domu, a rodzic jest jego nauczycielem. Uczeń zdobywa wiedzę we własnym tempie, a taka edukacja ma indywidualny charakter. To rodzic decyduje i dopasowuje grafik zajęć dziecka do rytmu rodziny.

W edukacji domowej mocno stawiamy na:

→ kreatywne metody uczenia się;

→ rozwój zainteresowań i pasji dziecka

→ wzmocnienie rodzinnych więzi.

Mimo nauczania domowego, dziecko jest formalnie zapisane do szkoły na terenie swojego województwa. Otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu kwalifikacyjnego. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej – zawierają one zakres materiału z całego roku szkolnego. Do egzaminu uczeń może przystąpić w dowolnym momencie po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, jednak nie później niż w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą reguluje art. 37 Prawa oświatowego.

Wymagania edukacyjne:

KLASA 1 ED

KLASA 2 ED

KLASA 3 ED

KLASA 4 ED

KLASA 5 ED

KLASA 6 ED

KLASA 7 ED

KLASA 8 ED

Wymagania egzaminacyjne:

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3

Wymagania egzaminacyjne kl. 4

Wymagania egzaminacyjne kl. 5

Wymagania egzaminacyjne kl. 6

Wymagania egzaminacyjne kl. 7

Wymagania egzaminacyjne kl. 8

Wymagania egzaminacyjne dla klasy VIII – egzamin ósmoklasisty

Programy nauczania i podręczniki:

PROGRAMY_2018_19

PROGRAMY_2019_20

PROGRAMY_2020_21

PROGRAMY_2021_22

PROGRAMY_2022_23

PROGRAMY_2023_24

Dostęp do platformy edukacyjnej:

Centrum Nauczania Domowego – Procedura nadania dostępu do platformy edukacyjnej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Elementarz” to miejsce przyjazne edukacji domowej. Doskonale rozumiemy założenia Szkoły domowej i proponujemy indywidualne podejście do każdego ucznia. Nasi rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie:

→ udostępnienia podręczników szkolnych,

→ udziału w wydarzeniach organizowanych przez szkołę,

→ udział w konkursach kuratoryjnych,

→ konsultacji z nauczycielem przed egzaminem klasyfikacyjnym,

→ udział w zajęciach dodatkowych, do których zalicza się:

zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Elementarz” współpracuje ściśle z Centrum Nauczania Domowego, które oferuje opiekę merytoryczną i dydaktyczną, tak aby nauczanie w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb konkretnego dziecka. Dzięki tej współpracy, nasi uczniowie mogą bezpłatnie skorzystać z:

dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów,
testów sprawdzających wiedzę i pomagających w przygotowaniu do egzaminów,
udziału w zajęciach on-line z nauczycielami (wykłady i zajęcia grupowe),
zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów,
udziału w konkursach i programach motywacyjnych i wspierających proces uczenia się,
informatorów i poradników dla rodziców, jako nauczycieli dla swoich dzieci,

Kontakt:

Centrum Nauczania Domowego

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków

Tel.: + 48 12 399 43 59

sekretariat@domowi.edu.pl

Skip to content