Kreatywna przestrzeń edukacji

 

KREATYWNA PRZESTRZEŃ EDUKACJI

Wydatki kwalifikowane – 334 565, 00zł

Kwota dofinansowania – 301 108, 50zł

Kwota UE – 284 380, 25zł

 

Projekt Kreatywna Przestrzeń Edukacji realizowany będzie w okresie 01.02.2021 r.- 31.07.2022 r.

Celem głównym projektu jest poprawienie jakości kształcenia wśród 90 uczniów i 11 n-li w Niepublicznej Szkole Podstawowej Muzycznej I stopnia „Elementarz” w Katowicach, poprzez: 
– wzrost motywacji, kreatywności i umiejętności uczenia się poprzez udział w zajęciach Treningów Skutecznego Uczenia się (TSU);
– podniesienie kompetencji matematycznych i przyrodniczych poprzez udział w zajęciach  dodatkowych tego rodzaju;
– wyposażenia szkoły w pracownię matematyczną i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej.;
– organizację plenerów edukacyjnych i festiwali nauki;
– zminimalizowanie trudności w uczeniu się poprzez udział dzieci w grupowych  oraz indywidualnych zajęciach wyrównawczych;
– zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w 40 h szkoleń, w tym poznanie nowej, skutecznej metody nauczania BLP. 

 

Planowane efekty po zrealizowaniu projektu:

I. Wprowadzenie systemowych, trwałych zmian poprawiających jakość kształcenia. Spośród wielu koncepcji pozwalających na kompleksowe wyeliminowanie nakreślonych problemów, nauczyciele wskazali na koncepcję „Building Learning Power – BLP” opracowaną przez prof. Guy Claxtona (Uniwersytet w Winchester), światowej klasy naukowca w dziedzinie edukacji i badań nad umysłem (www.buildinglearningpower.co.uk). Jej założenia wskazują, które dyspozycje w uczeniu się należy kształcić, by rozwijać kompetencje kluczowe i przygotować uczniów do dobrego funkcjonowania teraz i w przyszłości. BLP z wielkim powodzeniem wdrażane jest w m.in. Anglii, Nowej Zelandii, Singapurze, USA, Hiszpanii, Irlandii. Ta nowatorska koncepcja w Polsce jest praktycznie nieznana.

II. Możliwość organizacji zajęć nie tylko na terenie szkoły, ale również w miejscach, które pozwolą dzieciom na doświadczenia, eksperymenty z użyciem profesjonalnego sprzętu.

III. Wzmocnienie działań na rzecz dzieci, wymagających zajęć wyrównawczych zwłaszcza w zakresie przedmiotów mat. – przyr. lub zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. W szczególności koordynacji wzrokowo – słuchowej, rozumowania i myślenia arytmetycznego.

IV. Uruchomienie pracowni matematycznej i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych.

 

SZKOLENIA NAUCZYCIELI:

 

PREZENTACJA  Rozwijanie potencjału uczenia się – szkolenie

PREZENTACJA  Zasada równości kobiet i mężczyzn-KPE

PORADNIK. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

ZAJĘCIA DLA DZIECI:

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „KREATYWNA PRZESTRZEŃ EDUKACJI”

W związku z przewidywanym przystąpieniem do realizacji projektu „Kreatywna Przestrzeń Edukacji”
[WND-RPSL.11.01.04-24-027A/20-003] w 11 osi priorytetowej „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”,
Spółka Muzyczny Elementarz ogłasza nabór dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w projekcie.
Przewidywany termin realizacji projektu: 2021-02-01 – 2022-07-31

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI

1. W Treningach Skutecznego Uczenia oraz grupowych zajęciach matematyczno – informatycznych
i przyrodniczych może uczestniczyć każdy uczeń/uczennica wyrażający chęć udziału, spełniając tym
samym zasadę równości szans.

2. W zajęciach wyrównawczych uczestniczyć może uczeń/uczennica szkoły, który/-ra:
a) posiada orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
b) osiągał/-ła niskie wyniki w nauce potwierdzone w opinii o gotowości szkolnej lub w ocenie opisowej
w przypadku uczniów klas I-III;
c) w roku szkolnym poprzedzającym moment zgłoszenia do Projektu osiągał/-ła niskie wyniki w nauce
przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;
d) zostanie wskazana przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę jako osoba wymagająca
dodatkowego wsparcia ze względu na potrzeby i możliwości rozwojowe i edukacyjne.

3. Rekrutacja dzieci na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne
przyjmie następujące kryteria wyboru:
1) Dzieci z orzeczeniami Poradni Ped.–Psych – waga pkt – 3
2) Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – waga pkt – 2
3) Dzieci o najniższych wynikach nauczania – waga pkt – 1
4) Dzieci z niepełnych rodzin – waga pkt – 1.

4. Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć:
a) pierwszeństwo będą mieli nauczyciele uczący w placówkach, z którymi na stałe współpracuje
Muzyczny Elementarz Sp. z o. o. – jako organ prowadzący bądź partner Stowarzyszenie Nauczycieli
Edukacji Początkowej
b) w przypadku braku nauczycieli, na tablicach informacyjnych szkół oraz stronie www umieszczone
zostaną zapytania ofertowe;
c) wybór nauczycieli nastąpi biorąc pod uwagę
– kwalifikacje
– zaproponowana cena usługi

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie mogą aplikować w okresie od 1 grudnia 2020 r.
do 15 grudnia 2020 r. W tym celu prosimy o zgłoszenie się do biura projektu w Katowicach przy
ul. Studenckiej 18, w celu pobrania deklaracji uczestnictwa oraz złożenie jej w biurze w terminie do
15.12.2020 r.

Skip to content