Projekty

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!
SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

 

 

 

 

SZKOŁA ĆWICZEŃ

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Zakres rzeczowy projektu obejmuje powstanie Szkoły Ćwiczeń w województwie śląskim w 3 szkołach podstawowych
prowadzonych przez Fundację Elementarz. Szkoła Ćwiczeń będzie służyła wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i
studentów.

Celem jest wzmocnienie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i
umiejętności uniwersalnych, poprzez utworzenie Szkoły Ćwiczeń, przeszkolenie nauczycieli i wsparcie 56 nauczycieli z
7 szkół współpracujących w okresie I 2021 XII 2022 w tym min. 1 szkoły wiejskie i 1 szkoła z dziećmi z
niepełnosprawnościami oraz wsparcie grupy 15 studentów.

W projekcie zaplanowano utworzenie zespołu ds. rozwoju szkoły ćwiczeń, szkolenia 10 nauczycieli szkoły ćwiczeń
oraz 56 nauczycieli szkół wspieranych, opracowanie materiałów dydaktycznych,
w tym opartych o TIK, utworzenie sieci współpracy, konferencje I publikacje.

Doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w ramach 4 obszarów: matematyczny, przyrodniczy językowy i
informatyczny. W realizacji projektu Wnioskodawca będzie współpracował z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej,
publiczną SPPP i PDN In Corpore w Katowicach.

Zgodnie z Modelem Szkoły Ćwiczeń Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przygotowała diagnozę szkół, wyższa
uczelnia Akademia WSB oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice sporządziły pisemną
rekomendację, na podstawie których Śląski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w tej sprawie.

Trwałość projektu planowana jest na co najmniej 5 lat. Wypracowane w trakcie materiały metodyczne, w tym filmy
szkoleniowe, publikacje będą udostępnione na licencji Creative Commons uznanie Autorstwa lub innej, wolnej
licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z zasobów. Projekt jest zgodny z zasadą równości k.
i m, równości szans i niedyskryminacji, partnerstwa oraz zrównoważonego rozwoju.

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wsparcie szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie Szkoły Ćwiczeń w 3 placówkach: S.P. Fundacji Elementarz w
Katowicach, S.P Muzycznej SP Elementarz, S.P Elementarz w Bzowie, podniesienie umiejętności metodycznych 10
nauczycieli tych placówek oraz wzrost kompetencji 56 nauczycieli z 7 szkół wspieranych z terenu województwa
Śląskiego w okresie 01-01-2021 – 31-12-2022.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Wzmocnienie wsparcia merytorycznego dla kadry pedagogicznej Szkoły Ćwiczeń poprzez realizację szkoleń
dla 10 nauczycieli;
2. Zapewnienie nowoczesnych warunków dydaktycznych poprzez wyposażenie czterech pracowni
przedmiotowych (mat, przyr, jęz i Inf);
3. Podniesienie jakości pracy kadry szkół wspieranych, poprzez: warsztaty, sieci współpracy, spotkania
indywidualne i superwizje;
4. Zwiększenie wsparcia dla studentów w zakresie praktycznych form wykorzystania wiedzy teoretycznej, w
tym wizyty studyjne w szkołach, lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne.
5. Planowane przedsięwzięcie w sposób istotny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, gdyż
utworzona Szkoła Ćwiczeń:

 • będzie instytucją systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych I
  umiejętności uniwersalnych, poprzez wsparcie nauczycieli szkół wpierających;
 • obejmie wsparcie w obszarach: mat, przyr, jęz, inf, jak również Innowacyjności i nauczania
  eksperymentalnego;
 • wszystkie działania w zakresie doskonalenia nauczycieli (n-li) zaplanowane w projekcie zakładają
  wykorzystanie innowacyjnych treści, narzędzia i zasoby wspierające proces kształcenia ogólnego w
  zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W projekcie
  zaplanowano działania wpierające nauczanie eksperymentalne (m.in. wykorzystanie pracowni przyrody
  Ogród Doświadczeń, nowoczesne pomoce dyd. oraz metody kreatywnego nauczania (w tym koncepcję
  BLP).
 • Szkoła Ćwiczeń oraz instytucje partnerskie opracują i wdrożą materiały dyd. dla studentów i n-li . W dużej
  mierze będą to materiały wykorzystujące ITC.

 

Kadra pedagogiczna Szkoły Ćw. posiada kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia zajęć w tym, m. in w oparciu o
koncepcję BLP Building Learning Power Rozwijanie Potencjału Uczenia się – opracowaną przez prof. G. Claxtona
(Uniwersytet Winchester). Jest to innowacyjna koncepcja wdrażana w kilkudziesięciu krajach na świecie, zakładająca
rozwijanie dyspozycji do uczenia się tzw. 4 R:

 • Resilience (Rezyliencja) – motywacja do uczenia się I wytrwania w tym
  stanie, determinacja
 • Resourcefulness (Przedsiębiorczość) – dyspozycja do zastosowania różnorodnych strategii
  uczenia się
 • Reflectiveness (Refleksyjność) – dyspozycja do myślenia o procesie uczenia się i o sobie jako rozwijającym
  się uczniu
 • Reciprocity (Odwzajemnianie) – dyspozycja do uczenia się z innymi i od innych.

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
PROGRAMU WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 -2020

WARTOŚĆ PROJEKTU
1 310 487, 96 PLN

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE
1 310 487, 96 PLN

 

KREATYWNA PRZESTRZEŃ EDUKACJI

Projekt Kreatywna Przestrzeń Edukacji realizowany będzie w okresie II 2021 – VII 2022.

Jego celem jest poprawienie jakości kształcenia w Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia „Elementarz” w Katowicach poprzez wdrożenie koncepcji Building Learning Power prowadzącej do wzrostu motywacji, kreatywności i umiejętności uczenia się, podniesienia kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz zminimalizowania trudności w uczeniu się. Cele osiągniemy poprzez Treningi Skutecznego Uczenia się oraz dodatkowe zajęcia z  matematyczne i przyrodnicze.

Dzieci potrzebujące dodatkowego wsparcia obejmiemy zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i korekcyjno-kompensacyjnymi. W ramach projektu ponadto zostaną zorganizowane plenery edukacyjne i koło zainteresowań.

Dla prawidłowej realizacji wyposażymy pracownię matematyczną i przyrodniczą w pomoce dydaktyczne.

Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie nowo wdrażanej koncepcji BLP oraz nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

SZKOLENIA NAUCZYCIELI:

 

PREZENTACJA  Rozwijanie potencjału uczenia się – szkolenie

PREZENTACJA  Zasada równości kobiet i mężczyzn-KPE

PORADNIK  – Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

ZAJĘCIA DLA DZIECI:

Skip to content